Альтернативдик кызмат

Башкы бетке өтүү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2009-жылдын 18-майындагы
N 306 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын жарандарынын альтернативдик кызмат өтөөсүнүн тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-февралындагы N 52, 2016-жылдын 25-февралындагы № 87, 2016-жылдын 3-мартындагы № 108, 2016-жылдын 23-июнундагы № 347, 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 578, 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1-бап 
Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын жарандарынын альтернативдик кызмат өтөөсүнүн тартиби жөнүндө ушул жобо (мындан ары - Жобо) "Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (мындан ары - Мыйзам) ылайык иштелип чыккан.

Жобо төмөнкүлөрдү аныктайт:

- Кыргыз Республикасынын жарандарынын альтернативдик кызмат өтөөсүнүн жана аларды запаска бошотуунун тартибин;

- альтернативдик кызматтын кызматкерлерин эсепке алуунун, которуунун жана бошотуунун тартибин;

- альтернативдик кызмат өтөп жаткан жарандардын укуктарын жана милдеттерин;

- альтернативдик кызмат өтөөнүн тартибин бузгандыгы үчүн альтернативдик кызматтын кызматкерлеринин жоопкерчилигин.

2. Альтернативдик кызмат - Кыргыз Республикасынын жарандарына алардын диний ынанымдарын, үй-бүлөлүк абалын же коомдук пайдалуу жумуштарды аткарууга каалоосун эске алып, мөөнөттүү аскердик кызматтын ордуна сунуш кылынуучу кызматтын түрү.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 578, 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 17-октябрындагы N 705 "Кыргыз Республикасынын граждандарынын альтернативдүү (аскерден тышкаркы) кызматты өтөөсү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтому альтернативдик (аскерден тышкары) кызматка 2008-жылдын 31-декабрына чейин чакырылган жарандарга карата колдонулат.

4. Мыйзамга жана ушул Жобого ылайык жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана ички иштердин аймактык органдарынын жетекчилери жарандардын альтернативдик кызмат өтөөсүнүн маселелери боюнча аскер комиссариаттары менен өз ара аракеттенишет.

5. Жарандарды альтернативдик кызматка чакырууну жетектөөнү, алардын альтернативдик кызмат өтөөсүн жана акча каражаттардын түшүүсүнүн жүрүшүн контролдоону жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери менен бирдикте аскер комиссариаттары аркылуу коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүргүзөт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 25-февралындагы № 87 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Жарандарды эсепке алуу, альтернативдик кызмат, жарандардын альтернативдик кызмат өтөөнүн белгиленген тартибин сактоосу үчүн аскер комиссарлары жооптуу.

Аскер комиссарларына төмөнкүлөр жүктөлөт:

- альтернативдик кызматтын кызматкерлерин эсепке алуу, кызмат өтөө убагында эсепке алуу-аскердик жана башка эсепке алуу документтерин жүргүзүү;

- жарандардын альтернативдик кызмат өтөөсүн, алардын акча каражаттарды төлөп берүүсүн контролдоо;

- кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөгөн жарандарды өз убагында запаска бошотууну контролдоо;

- райондогу (шаардагы) альтернативдик кызматтын абалы жөнүндө жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине мезгил мезгили менен маалымдап туруу.

2-бап 
Альтернативдик кызмат өтөөнүн тартиби

§1. Альтернативдик кызматка кабыл алуу жана кызмат өтөө тартиби

7. Альтернативдик кызматка чакыруу жөнүндө райондук (шаардык) чакыруу комиссиясынын чечиминин негизинде жарандар альтернативдик кызматтагылар деп эсептелинет жана альтернативдик кызматтын кызматкерлери деп аталышат. Аларга альтернативдик кызматтын кызматкеринин күбөлүктөрү жазылып берилет.

Кызмат мөөнөтү чакыруу күнүнөн баштап эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-февралындагы N 52, 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 578 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

8. Альтернативдик кызматка чакырылган жарандарды кабыл алгандан кийин аскер комиссариаттарынын кызмат адамдары төмөнкүлөргө милдеттүү:

- альтернативдик кызматтын кызматкерлерине альтернативдик кызмат өтөөнүн тартибин, алардын укуктарын жана милдеттерин түшүндүрүүгө;

- альтернативдик кызматтын кызматкеринин күбөлүгүн тапшырууга;

- альтернативдик кызматтын кызматкерлерин персоналдык эсепке алуу журналына жазууга;

- кызматкерге өздүк эсеп ачууга;

- диний ынанымдары боюнча чакырылган, ошондой эле коомдук пайдалуу жумуштарды аткарууга каалоосун билдирген адамдарды ысымы жазылган тизмеге ылайык жашаган жери боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына жиберүүгө.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 578, 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

99. Альтернативдик кызматтын кызматкери кызматын өтөө мезгилинде акча каражаттарын мыйзамда белгиленген мөөнөттө төлөбөгөн учурда, аскер комиссары кызматкерге, ал жок учурда жакын туугандарына карызын төлөө зарылдыгы жөнүндө кат түрүндө кабарлайт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 578 токтомунун редакциясына ылайык)

10. (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

11. Альтернативдик кызматтын кызматкерлери кызмат өтөп жаткан ишканалардын, ички иштердин аймактык органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери төмөнкүлөргө милдеттүү:

- аларга аскер комиссариаттарына чакырылгандыгы жөнүндө кабарлоого жана алардын ушул чакыруу боюнча өз убагында келүүсүнө көмөктөшүүгө;

- альтернативдик кызматтын кызматкеринин үй-бүлөлүк абалы, ден соолугунун абалы, билими, адистиги, жашаган жеринин дареги жана башка маалыматтары өзгөргөндө ушул өзгөрүүлөрдү анын эсепке алуу карточкасына киргизүүгө жана бир жумалык мөөнөттө бул тууралуу аскер комиссариатына кабарлоого.

Өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары альтернативдик кызматтын кызматкерлерин коомдук пайдалуу жумуштарды аткаруу орундарына бөлүштүрүшөт.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында аткарылган иштердин актыларында көрсөтүлгөн коомдук пайдалуу жумуштардын аткарылган өлчөмүнө ылайык альтернативдик кызматтын кызматкерлери тарабынан аткарылган коомдук пайдалуу жумуштардын түрлөрүнүн жана сааттарынын эсеби жүргүзүлөт. Актылар аймагында жумуштар аткарылган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын, мекемелердин кызмат адамдары тарабынан түзүлөт жана кол коюлат.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары квартал сайын, ошондой эле альтернативдик кызматтын кызматкери 108 саат өлчөмүндөгү коомдук пайдалуу жумуштарды аткаргандан кийин ага иштеген сааттарынын саны жана аткарган жумуштары жөнүндө маалымкат беришет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Альтернативдик кызматтын кызматкеринин кызмат өтөө маселелери боюнча аскер комиссариатына кайрылуусуна тоскоолдук кылууга ишканалардын, ички иштердин аймактык органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине тыюу салынат.

13. Альтернативдик кызматтын кызматкери төмөнкүлөргө милдеттүү:

- чакыруу боюнча аскер комиссариатына аталган мөөнөттө келүүгө;

- жашаган жери, үй-бүлөлүк абалындагы бардык өзгөрүүлөр жөнүндө аскер комиссариатына 10 күндүк мөөнөттө маалымдоого;

- жашаган жерин алмаштырганда жазма буйруктагы аталган аскер комиссариатына эсепке алууга туруу үчүн келүүгө;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары белгилеген коомдук пайдалуу жумуштарды аткарууга жана иштеген сааттарынын саны жөнүндө тиешелүү аскер комиссариатына квартал сайын маалымкат берүүгө.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомунун редакциясына ылайык)

§2. Альтернативдик кызматтын кызматкерлерин эсепке алуу

14. Альтернативдик кызматтын кызматкерлерин эсепке алууга жалпы жетекчиликти жана контролдоону коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы, ал эми республиканын шаарларынын жана райондорунун чегинде - тиешелүү райондук жана шаардык аскер комиссариаттары жүргүзөт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 25-февралындагы № 87 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Альтернативдик кызматтын кызматкерлерин эсепке алуу жекече жана сандык болуп бөлүнөт. Аскер комиссариаттарында жекече эсепке алуу, ал эми коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында сандык эсепке алуу жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 25-февралындагы № 87 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Аскер комиссарлары эсепке алууну уюштурууга жана сапаттуу жүргүзүүгө жооптуу.

Альтернативдик кызматтын кызматкерлерин эсепке алуунун абалы үчүн жооптуу аскер комиссариатынын кызмат адамдары төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Мыйзамдын жана ушул Жобонун талаптарын альтернативдик кызматтын бардык кызматкерлеринин так жана өз убагында аткаруусу үчүн системалык контролдоону жүргүзүүгө;

- ушул Жобонун талаптарына так ылайык альтернативдик кызматтын кызматкерлерин жекече эсепке алууну жүргүзүүгө, жашаган жаңы жерине кеткенде, запаска мөөнөтүнөн мурда бошотулганда жана запаска бошотулганда кызматкерлерди эсепке алууну жана эсептен чыгарууну өз убагында жүргүзүүгө;

- альтернативдик кызматтын кызматкерлеринин орун которууларына контролдоо жүргүзүүгө;

- альтернативдик кызматтын кызматкерлеринин акча каражаттарын төлөөсүнө контролдук кылууга;

- үй-бүлөлүк абалы, ден соолугунун абалы, адистиги, жашаган жеринин өзгөргөндүгү жөнүндө жана башка маалыматтарды тактоого жана кызматкерлердин өздүк делолоруна жана башка эсепке алуу-аскердик документтерине өз убагында киргизүүгө, альтернативдик кызматтын кызматкерлерин эсепке алуу боюнча документтерди жүргүзүүгө жана өз убагында тактоого;

- коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчиликке алынуучу документтерине ылайык райондогу (шаардагы) альтернативдик кызматты уюштуруу боюнча отчеттук документтерди өз убагында берүүгө.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 25-февралындагы № 87 токтомунун редакциясына ылайык)

17. Альтернативдик кызматтын кызматкерлерин эсепке алуунун тактыгына жана толуктугуна, эсепке алуу документтеринин жүргүзүлүшүнө, анын сакталышына аскер комиссары жооптуу.

Альтернативдик кызматтын кызматкерлерин эсепке алуу өздүк делолор жана эсепке алуу журналы боюнча жүргүзүлөт.

18. Аскер комиссариаттарында альтернативдик кызматтын кызматкерлеринин өздүк делолорунан картотека түзүлөт, алар төмөнкүлөрдөн турат:

- эсепте турган альтернативдик кызматтын кызматкерлери;

- эсептен чыгарылып, өздүк делолору сурап алына элек альтернативдик кызматтын кызматкерлери;

- издөөдө жүргөндөр.

Өздүк делолор картотекада чакыруунун мезгилдери жана жылдары боюнча, алфавит боюнча жайгаштырылат.

19. Альтернативдик кызматтын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын чегинде жашаган жаңы жерине көчкөн учурларда альтернативдик кызматты өтөө үчүн которула алышат. Альтернативдик кызматтын кызматкерлерин которуу аскер комиссарынын тиешелүү уруксаты берилгенден кийин жүргүзүлөт.

Жашаган жаңы жерине кетип жаткан альтернативдик кызматтын кызматкерин эсептен чыгаруу анын арызынын негизинде жүргүзүлөт.

Альтернативдик кызматтын кызматкерине эки нускада жазма буйрук жазылат: жашаган жаңы жерине келгенде эсепке туруу үчүн жазма буйрукта аталган мөөнөттө тиешелүү аскер комиссариатына барууга милдеттүү экендиги түшүндүрүлүп, биринчи нуска кызматкерге тапшырылат, жазма буйруктун экинчи нускасы коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына контролдоо үчүн жиберилет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 25-февралындагы № 87 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Башка райондон келген альтернативдик кызматтын кызматкерин эсепке алуу төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

- эсепке алуу китебине альтернативдик кызматтын кызматкери жөнүндө эсепке алуу маалыматтары киргизилет;

- кабарлоо (жазма буйруктун дүмүрчөгү) эки нускада толтурулат: биринчи нуска кызматкердин мурдагы эсепке турган жери боюнча аскер комиссарына кызматкердин өздүк делосун жиберүү өтүнүчү менен жиберилет, экинчи нуска коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына контролдоо үчүн жиберилет.

Кызматкерлердин өздүк делолору алынганга чейин алар өздүк делолордун картотекасында сакталуучу жазма буйруктар боюнча эсепке алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 25-февралындагы № 87 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Жазма буйруктардын жана кабарлоолордун экинчи нускалары коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында отчеттук жыл бою сакталат жана альтернативдик кызматтын кызматкеринин жыл ичиндеги кыймылы жана алардын бар-жогу жөнүндө маалыматтар жалпылаштырылгандан кийин жок кылынат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 25-февралындагы № 87 токтомунун редакциясына ылайык)

22. Кызматкердин жашаган жаңы жери боюнча аскер комиссариатынын кабарлоосу алынганда анын өздүк делосу эсепке алуу-кызмат өтөө карточкасы, жеке эсеби менен бирге 3 күндөн кем эмес мөөнөттө тиешелүү аскер комиссариатына жиберилет. Эсепке алуу журналында өздүк делонун жиберилгендиги жөнүндө белги коюлат.

Которуу жөнүндө кызматкердин арызы жана жашаган жаңы жери боюнча өздүк делону жиберүү жөнүндө аскер комиссариатынын кабарлоосу аскер комиссариатынын тиешелүү делосуна тиркелет. Эгерде кызматкерлерди эсептен чыгаргандан кийин бир айлык мөөнөт ичинде тиешелүү аскер комиссариаттарынан алардын аскердик эсепке алынгандыгы жөнүндө кабарлоо келип түшпөсө, аскер комиссариаттары мындай кызматкерлерди издөө боюнча кечиктирилгис чараларды көрүүгө милдеттүү.

23. Альтернативдик кызматтын кызматкеринин өздүк делосу келип түшкөндө эсепке алуу журналына тиешелүү белги коюлат.

Алынган өздүк дело тактоодон кийин тиешелүү картотекага жайгаштырылат. Мурдагы кызматтын жери боюнча аскер комиссары тарабынан берилген жазма буйрук өздүк делого көктөлөт.

3-бап
 Альтернативдик кызматтын кызматкерлерин запаска бошотуу

24. Диний негизи курал пайдаланууга жана Куралдуу Күчтөрдө кызмат өтөөгө жол бербеген, каттоого алынган диний уюмдун мүчөсү болуп саналган жарандардан тышкары, Мыйзамда белгиленген мөөнөттө кызмат өтөгөн альтернативдик кызматтын кызматкерлери коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругунун негизинде аскер комиссарынын буйруктары менен запаска бошотулат.

Аскер комиссары кызматкердин кызмат өтөөсүнүн толуктугун жана төлөнгөн акча каражаттарынын суммасын, ошондой эле коомдук пайдалуу жумуштарды белгиленген саат өлчөмүндө аткаргандыгын эсепке алуу документтери боюнча тактап, альтернативдик кызматтын кызматкерин бошотуу жөнүндө чечим кабыл алат.

Диний негизи курал пайдаланууга жана Куралдуу Күчтөрдө кызмат өтөөгө жол бербеген, каттоого алынган диний уюмдун мүчөсү болуп саналган жарандардын катарындагы, Мыйзамда белгиленген мөөнөттө кызмат өтөгөн, коомдук пайдалуу жумуштарды аткарган жана белгиленген төгүмдү толук көлөмдө төлөгөн альтернативдик кызматтын кызматкерлери альтернативдик кызматтан бошотулат жана аскердик каттоодон чыгарылат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомунун редакциясына ылайык)

25. Кызматкер альтернативдик кызмат өтөөдөн качкан учурда аскер комиссары жазык жоопкерчилигине тартуу жөнүндө маселени кароо үчүн тиешелүү документтердин көчүрмөлөрүн укук коргоо органдарына өткөрүп берет.

Жазык ишин козгоодон баш тартылган, бирок кызматтын мөөнөтү аяктагандан кийин бир айлык мөөнөттүн ичинде белгиленген төгүмдү төлөө боюнча мурдагы карызын төлөбөгөн, ошондой эле коомдук пайдалуу жумуштарды толук көлөмдө аткарбаган альтернативдик кызматтын кызматкерлери аскер комиссарынын буйругу менен альтернативдик кызматтын кызматкеринин эсебинен чыгарылат жана ысымы жазылган тизме боюнча аскерге чакырылуучулардын эсебине берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомунун редакциясына ылайык)

26. Альтернативдик кызмат өтөөден качкандыгы үчүн соттолгон альтернативдик кызматтын кызматкерлери сот тарабынан белгиленген айыпты төлөгөндөн кийин же жазасын өтөгөндөн кийин, альтернативдик кызмат үчүн акча каражаттарынын белгиленген суммасын Мыйзам тарабынан белгиленген өлчөмдө төлөгөндөн кийин гана запаска бошотулат, бул учурда качкан убактысы альтернативдик кызмат өтөөнүн мөөнөтүнө кирбейт.

27. Үй-бүлөлүк шарттары боюнча чакырылган, кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөгөн же 1-категориядагы запаска кирүү үчүн төлөмдүн белгиленген өлчөмүн мөөнөтүнөн эрте төлөгөн альтернативдик кызматтын кызматкерлери коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктаган мөөнөттө жана программалар боюнча аскердик даярдоо боюнча атайын (окуу) жыйындарынан өткөндөн кийин запаска бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 578 токтомунун редакциясына ылайык)

28. Үй-бүлөлүк абалы же республиканын чегинен тышкары жерге жашоого кеткендиги боюнча мөөнөтүнөн мурда запаска бошотуу жөнүндө альтернативдик кызматтын кызматкеринин арызы келип түшкөндө аскер комиссарынын буйругу менен дайындалып, курамына аскер комиссариатынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү кирген комиссия анын үй-бүлөлүк абалын текшерет.

Альтернативдик кызматтын кызматкеринин үй-бүлөлүк абалын комиссия тарабынан текшерүү 10 күндүк мөөнөттө жүргүзүлөт. Текшерүүнүн натыйжалары боюнча белгиленген үлгүдөгү текшерүү акты 2 нускада түзүлөт: биринчи нуска аскер комиссарынын чечими негизделип чыгарылган тастыктоочу документтер, өздүк дело тиркелип коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кароосуна жиберилет, экинчи нуска аскер комиссариатында калат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 25-февралындагы № 87 токтомунун редакциясына ылайык)

29. Медициналык-социалдык эксперттик комиссия тарабынан ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адам деп табылгандыгына же аскердик-дарыгердик комиссия тарабынан альтернативдик кызмат өтөөгө жараксыз деп табылгандыгына байланыштуу мөөнөтүнөн мурда запаска бошотуу жөнүндө альтернативдик кызматтын кызматкеринин арызы келип түшкөндө өздүк дело жана тастыктоочу документтер аскер комиссарынын расмий өтүнүч каты менен кошо коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кароосуна жиберилет.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-февралындагы N 52, 2016-жылдын 25-февралындагы № 87 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

30. Оор же өзгөчө оор болуп эсептелген кылмышы үчүн жаранга эркинен ажыратуу түрүндө жаза берүү жөнүндө соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирсе же эгерде ал экинчи жолу соттолсо сот өкүмүнүн көчүрмөсү тиркелген аскер комиссарынын расмий өтүнүч каты коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 25-февралындагы № 87 токтомунун редакциясына ылайык)

31. Кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөгөн жана запаска бошотулган альтернативдик кызматтын кызматкерлеринин өздүк делолору аскер комиссариатынын архивинде алар бошотулгандан кийин 2 жыл бою сакталат.

Аталган мөөнөт аяктагандан кийин алардын өздүк делолору белгиленген тартипте жок кылынат.

4-бап
 Альтернативдик кызматтын кызматкерлеринин укуктары, милдеттери жана жоопкерчилиги

32. Кызматкерлердин альтернативдик кызмат өтөө боюнча укуктары жана милдеттери Мыйзам жана ушул Жобо менен аныкталат.

33. Альтернативдик кызматка чакырылган жарандар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

Альтернативдик кызмат өтөөдөн качкан адамдар кылмыш-жаза жана административдик жоопкерчиликке тартылышат.

(Абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-мартындагы № 133 токтомунун редакциясына ылайык)