Аскердик спорт клубу (АСК). Жалпы маалымат

Башкы бетке өтүү

ТОКТОМ
2012-жылдын 12-декабры, № 828
“Кыргыз Республикасынын Коргоо Аскердик спорт клубу” мамлекеттик мекемеси түзүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн күжүрмөн даярдыкты өркүндөтүү максатында, “Кырг Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 25-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
1. “Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Аскердик
спорт ••клуб^» мамлекеттик мекемеси түзүлсүн (мындан ары – Кыргыз
Республикасынын Коргоо министрлигинин Аскердик спорт клубу).
2. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Аскердикспорт клубу жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.
3. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги:
– ушул токтомдун 1 -пунктунда аталган мамлекеттик мекемениюстиция органдарында мамлекеттик каттоодон өткөрсүн;
– Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Аскердикспорт клубунун ишин камсыздоонун материалдык-техникалык,
финансылык жана ушул токтомдон келип чыгуучу башка маселелерин
чечсин.
4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

“Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Аскердик спорт клубу” мамлекеттнк мекемеси жөнүндө

жобо

 1. Жалпы жоболор
 2. “Кыргыз Республикасыпып Коргоо министрлигинин Лскерлик спорт клубу” мамлексггик мекемеси (mi.iiuuih api.i Лсксрдик спорт клубу) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчторүндо дсне шрбинлик /клнл күжүрмөн даярдыкты оркүндотүү боюнча ишти укшпуруу, ->л аралык спорттук кызматташтыкты түзүү жана бекемдоо, Кыргич Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн спорт жаатындагы беделин көтөрүү максатында түзулгөн.

Аскердик спорт клубу өзүнүн ишинде спортгун барды к түрлөрү боюнча акысыз машыктыруучу сабактарды өткөрө алат жана келишимдик негизде жогорку квалификациялуу адистерди тарта алат.

_^2. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги (мындан ары Министрлик) Аскердик спорт клубунун ишин жалпы жетектейт жана координациялайт.

 1. Аскердик спорт клубу өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын
  Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка
  ченемдик укуктук     актылары,     Кыргыз     Республикасынын     коргооминистринин    жана      анын      орун      басарларынын      приказдарын,директиваларын    жана    буйруктарын,    ошондой    эле    ушул    Жобонужетекчиликке алат.
 2. Аскердик спорт     клубу     мекеменин   уюштуруу-укуктукформасындагы юридикалык жак болуп эсептелет, өз алдынча балансы,банктык жана башка финансылык мекемелерде алыш-бериш эсеби жана
  башка эсептери, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү
  түшүрүлгөн мөөру, Министрликтин символикасынын сүрөтү түшүрүлгөн
  мөөрү   жана  бланктары,   өзүнүн   аталышы   мамлекеттик   жана  расмиитилдерде    жазылган    штамптары,    ошондой    эле    өзүнүн     спорттук
  атрибутикасы жана эмблемасы болот.
 3. Мекеменин аталышы:

а)      кыргыз      тилинде:      “Кыргыз     Республикасынын      Коргооминистрлигинин Аскердик спорт клубу” мамлекеттик мекемеси;

кыскартылышы – “КМ АСК”;

б)  орус тилинде: Государственное учреждение “Спортивный клуб
армии Министерства обороны Кыргызской Республики”;

кыскартылышы – “СКА МО”.

 1. Юридикалык дареги:   Кыргыз  Республикасы,  Бишкек   шаары,
  Патрисс Лумумба көчөсү 165. 1. Негизги милдеттери жана функцнялары
 1. Аскердик   спорт    клубунун    милдеттери   болуп  төмөнкүлөр эсептелет:
 • Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө дене тарбиялык
  даярдоону өркүндөтүү     жана     республикалык     жана     эл     аралыкдеңгээлдердеги спорттук жогорку натыйжаларга жетишүү;
 • республикалык жана эл аралык мелдештерге (спартакиадаларга),
  Олимпиадалык оюндарга катышуу үчүн спортсмендерди даярдоо жана
  курама командаларды, анын ичинде эл аралык класстагы командаларды
  мыйзамда белгиленген тартипте түзүү;
 • Министрликтин өздүк курамын окутуу-машыктыруу ишинин жана
  дене тарбиялык   даярдоонун   ар   күндүк    практикасын    методикалыкжетектөө, дене тарбиялык даярдоо жана спорт процессинин соңку жаңыметоддорун киргизүү;
 • чет өлкөлүк жана эл аралык спорттук уюмдар менен эл аралык
  аскердик кызматташтыктын  алкагында дене  тарбиялык даярдоо  жанаспорт маселелери боюнча эл аралык кызматташтыкты ишке ашыруу;
 • Министрликтин аскер кызматчыларынын жана кызматчыларынын
  үй-бүлөлөрү менен спорттук-массалык ишти уюштуруу;
 • спорттун түрлөрү боюнча спорттук секцияларды уюштуруу;
 • Министрликтин алдына коюлган башка маселелерди аткаруу.
 1. Коюлган милдеттерге ылайык Аскердик спорт клубу төмөнкү
  функцияларды аткарат:
 • Министрликтеги спорттук иш-чараларды пландоого катышуу жана
  Кыргыз Республикасынын коргоо министрине Аскердик спорт клубунун
  иш пландарын,   Министрликтин   спорттук   иш-чараларын   камсыздоопландарын бекитүүгө киргизүү;
 • спорттун бардык түрлөрү боюнча байгелерге спартакиадаларды,
  чемпионаттарды, биринчиликтерди   жана   мелдештерди,   Министрликтеспорттук-массалык  иштердин  жана  башка  иш-чаралардын   кароолорунуюштуруу жана өткөрүү;
 • республиканын чемпионаттарына жана эл аралык мелдештерге
  даярдоо жана   катышуу   үчүн   Министрликтин   курама  командаларынкомплектилөө жана курамдарын бекитүү;
 • Куралдуу Күчтөрдүн тармактарындагы, аскердик бөлүктөрүндөгү,
  мекемелериндеги, ошондой эле чет өлкөлөрдүн куралдуу күчтөрүндөгү
  алдыңкы тажрыйбаларды изилдөө, жалпылоо жана жайылтуу;
 • Министрликтеги дене    тарбиялык    даярдоону    жана    спорттужакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн өздүк курамы
  үчүн дене    тарбиялык    даярдоо    жана    спорт    боюнча    жетектөөчүдокументтерди,   ченемдик  талаптарды,   спорттун  аскердик-прикладдык,Олимпиадалык,   олимпиадалык   эмес   жана   улуттук   түрлөрү   боюнча

мелдештерди   өткөрүүнүн    программаларын    жана   шарттарын    иштеп чыгууга катышуу, окуу-методикалык жана көрсөтмө куралдарды иштеп чыгуу;

 • Министрликтин дене   тарбиялык   даярдоо,   спорт   жана   спортбоюнча басма чыгымдарына сарптоолордун смета боюнча финансылыкпландоону жана отчетту ишке ашыруу, Аскердик спорт клубунун планыбоюнча өткөрүлүүчү спорттук иш-чараларды каржылоо;
 • дене тарбиялык даярдоо жана спорт сабактары учун (белгиленген
  ченемдин алкагында) спорттук мулккө, шаймандарга, спорттук куралга
  жана ага ок-дарыларга, спорттук аппаратураларга болгон керектөөлөрдү
  аныктоо;
 • бекитилген пландар  боюнча өткөрүлүп туруучу спорттук  иш-чараларды ушул максаттар үчүн бөлүнгөн акчанын чегинде командалыкжана   жеке   байгелер,   төш   белгилер,   грамоталар,   вымпелдер   жанасувенирлер менен камсыздоо;
 • Аскердик спорт клубунун спортсмендеринин республикалык жана
  эл аралык мелдештерге катышкандагы натыйжаларын эсепке алуу жана
  анализдөө;
 • Аскердик спорт клубуна берилген мүлктүн сакталышын жана
  арналышы боюнча пайдаланылышын камсыздоо;
 • өзунүн иши женүндө Министрликке жылдык отчёт берүү;
 • ушул Жободо   аныкталган   милдеттерди   аткаруу   максатындаКыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка иштердижүргүзүү.
 1. Аскердик спорт клубу дене тарбия жана спорт боюнча ыйгарым
  укуктуу мамлекеттик органга спортсмендерди “Кыргыз Республикасынын
  спортуна эмгек сиңирген чебер”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык
  класстагы спорт   чебери”,   Кыргыз   Республикасынын   спорт   чебери”,”Кыргыз Республикасынын спорт чеберине талапкер” деген наамдардыыйгарууга, Кыргыз Республикасынын ардактуу спорттук наамдары мененсыйлоого көрсөтөт.
 1. Укуктары
 2. Аскердик спорт   клубу   ишин   жүргүзүү   үчүн   төмөнкүлөргө
  укуктуу:
 • штаттык жана  штаттан  тышкаркы   кызматкерлерди   мөөнөттүүжана мөөнөтсүз  эмгектик  келишимдердин  же тийиштүү жумуштардыаткаруучу  убакытка   карата  эмгектик   келишимдердин   шартында  ишкетартууга;
 • өзүнүн максаттары     менен     милдеттерине     жана    КыргызРеспубликасынын мыйзамдарына ылайык спорттун түрлөрү боюнча бекермашыктыруучу сабактарды өткөрүүгө;
 • өзүнүн максаттарын жана милдеттерин ишке ашыруу үчүн эл
  аралык финансылык жана башка уюмдардын каражаттарын тартууга;
 • башка булактардан  алынган   гранттарды  же  каражаттарды   алкаражаттардын      берүүчүлөрү      менен      түзүлгөн      грант      жөнүндөмакулдашууларга ылайык, же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынакаршы келбеген башка булактардан гранттар же каражаттар берилүүчүдолбоорлор     боюнча     сарптоолордун     сметасына     ылайык     Кыргыз
  Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тескөөгө;
 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн мамлекеттик органдардан жана
  жергиликтүү оз алдынча башкаруу органдарынан керектүү маалыматтарды
  суроого жана алууга;
 • мелдештерди, фестивалдарды,  окуу-методикалыксеминарларды
  жана башка дене тарбия-спорттук иш-чараларды өткөрүүгө;

– дене тарбия жана спорт темасы боюнча басма, кино жана фотосүрөткө тартуу, видео продукцияларды жүргүзүүгө

КР КИМК АСК” мамлекеттик мекемесинин

2018-жылдын жайкы окутуу мезгилине

иш планы 

 

 

Өткөрүлүүчү иш-чаралар Ким өткөрөт Ким катышат Откөрүү мөөнөтү жана орду
I. КР КР КК Чемпионаттары
1. КР КК түзүлгөн күнүнө арналган КР КК БШБнын кубогуна кичи-футбол, волейбол боюнча турнир «КР КИМК АСК» ММ

КР КК ГШ КДБ

КР КК аскер кызматчылары

 

2018-ж.
21.04-24.05.
2. КР Эгемендүүлүк күнүнө арналган

КР КК спартакиадасы

 

КР КК ГШ КДБ, «КР КИМК АСК» ММ

 

КР КК аскер кызматчылары 2018-ж. 28.08.
3.  

КР КК гиря спорту боюнча чемпионаты

КР КК ГШ КДБ, «КР КИМК АСК» КР КК

аскер кызматчылары  

 

2018-ж. 20.09

II. Эл аралык чемпионаттар
4. КМШ КМК ДА ХIII спартакиадасынын алкагында спортсмендерди “көп таймаш” боюнча мелдештерге катышууга тандоо жана жыйындарды өткөрүү «КР КИМК АСК» ММ

 

КР КК 

аскер кызматчылары

 

Июнь
5.  КМШ КМК ДА ХIII спартакиадасынын алкагында офицердик үч таймашты жана штаттык куралдан ок атууну уюштуруу жана өткөрүү  «КР КИМК АСК» ММ

 

КР КК

аскер кызматчыларын (тандоо)

2018-ж. 23.07.
6. КМШ КМК ДА ХIII спартакиадасынын алкагында   Кармашып урушуу боюнча мелдештерге катышууга спортсмендерди тандоо жана жыйындарды өткөрүү отуучу мелдешке катышууга «КР КИМК АСК» ММ

 

 

КР КК

аскер кызматчыларын (тандоо)

 

август
II. Дене тарбия боюнча сабактар
7. – КР КК ГШ ББ, Б, ӨБ аскер кызматчылары менен;

– КР КК ГШ жана КИМК ББ, Б, ӨБ аял аскер кызматчылары менен;

– КР КИМК ББ, Б, ӨБ аскер кызматчылары менен;

– Кургактагы аскерлердин штабынын аскер кызматчылары менен;

 

 

КР КК ГШ КДБ, АСКБ

 

 

 

Кургактагы аскерлердин КДБ

 

 

КР КК ГШ жана КИМК аскер кызматчылары

 

 

Кургактагы аскерлердин аскер кызматчылары

Бейшемби

16.00-18.00

 

Шейшенби

16.00-18.00

 

Шаршенби

16.00-18.00

 

жума

 

 

III. Бишкек гарнизонунун аскер кызматчылары жана

алардын үй-бүлө мүчөлөрү үчүн секциялар

7. Машыгуу залы (өз алдынча)

 

АСКБО

 

Аскер кызматчылар жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү Дүйшөмбү Шаршенби Бейшемби күн сайын саат 18.00 дон баштап  20.00 го чейин өтөт
8. Кармашып урушуу Кармашып урушуу боюнча тренер Аскер кызматчылары жана алардын балдары

 

Жума сайын Шаршенби Бейшемби күндөрү саат 18.00 дон баштап  20.00го чейин өтөт

 

 

 

“КР КИМК Аскер спорт клубу” мамлекеттик мекемесинин башчысы

подполковник                                                                                       Ж.А. Таиров