Бала бакчанын уставы

Башкы бетке өтүү

 

 

 

Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин

УСТАВЫ

 

  • Жалпы жоболор

 

1.Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттиккомитетинин мектепке чейинкибилим берүү мекемесиболгон № 110 “Мурас” бала бакчасы (мындан ары - МББМ), Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттинБишкек гарнизонунун аймагындагыкошуундарынын, бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин аскер кызматчыларынын, жумушчуларынын жана кызматчыларынын, ошондой эле аталган ведомствонун ардагерлеринин балдарын окутууну жана тарбиялоону ишке ашырганКыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча комитетинин структуралык бөлүкчөсү жана ведомстволук мектепке чейинки билим берүү мекемеси болуп саналат.

2. МББМнын уюштуруучусу болуп Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча комитети эсептелет. Уюштуруучунун юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү 207.

  МББМнын уюштуруучу документи болуп, Фрунзе шаарынын Эл депуттарынын кеңешинин Биринчи Май райондук аткаруу комитетинин 1986-жылдын 14-октябрындагы № 447 “Мектепке чейинки билим берүүчүбалдар мекемемесин ачуу жөнүндө” чечими жана ушулУстав саналат.

3. МББМ өзүнүн билим берүү, укуктук жана чарба-экономикалык ишмердигин“Билим берүү жөнүндө”, “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен “Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу” мамлекеттик билим берүү стандартына (мындан ары – мамстандарт), Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына жана ушулУставга ылайык жүргүзөт.

4. МББМчектелбеген мөөнөткө түзүлөт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өтөт.

5. МББМнын толук аталышы:

  - мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин № 110 “Мурас” бала бакчасы мектепке чейинки билим берүү мекемеси;

  - расмий тилде дошкольная образовательная организация детский сад № 110 “Мурас ” Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики.

  6. МББМнин юридикалык дареги: Бишкек шаары, Патрис Лумумба көчөсү 90 “А”.

 

 

 

2. Укуктук статус

7. МББМмамлекеттик катоодон өткөндөн кийин, финансы-чарбалык жана укуктук өз алдынчалуулукка ээ болгон, өзгөчөлөнгөн мүлкү,өз алдынча балансы, кыргызча-орусча аталышы менен мөөрү, штамптары, финансы-кредиттик бөлүмдөрдө жана казына бөлүмдөрүндөалыш-бериш эсеби жана өздүкэсебибар юридикалык жак болуп эсептелет.

8. Мүлк МББМгеыкчам башкаруу укугуна берилет, МББМ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ага ээлик кылат, колдонот жана тескейт. 

Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин мүлкүнүн курамына негизги каражаттар, ээлеген жайлар, жабдуу, инвентарь, жер участоктору жана башка мүлктөр кириши мүмкүн.

9. МББМ жеке жана юридикалык жактардан белек, соопчулук жана мурас катары берилген акчалай каражаттарга, мүлккө жана башка менчик объекттерге, ошондой эле МББМдин жеке ишмердигинен түшкөн кирешелерге менчик укугу берилет.

10.МББМ уюштуруучунун уруксаты менен мыйзамга ылайык бекитилген мүлкүнижарага береалат. Мүлктү ижарага берүүдөн алынганкиреше, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардан белек, соопчулук жана мурас түрүндө берилген акчалай каражаттар, мүлк жана башка менчик объектилеруставдык максаттар үчүн колдонулат.

11. МББМмыйзамда каралган бардык жарандык-укуктук бүтүмдөрдү жүргүзүүгө, сотто доогер жана жоопкер болууга жана башка укуктарга, милдеттерге ээ болууга укуктуу.

12. МББМ ишмердиги Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген учурларда жана тартипте аттестациялоого жатат.

 

3.Негизги тапшырмалар жана милдеттер

13. МББМ ишмердигинин негизин, иштин өзгөчөлүгү жана окутуу-тарбиялоо процесси менен шартталган тапшырмалар жана милдеттер түзөт. 

14. МББМнегизги тапшырмалары болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

- балдардын денсоолугу тууралуу кам көрүү, балдарды туура дене тарбиялык тарбиялоону уюштуруу, гигиенанын талаптарына ылайык келген керектүү шарттарды жана режимди камсыздоо, аба, суу, күндү өлчөмдүү жана толук колдонуу жолу менен баланын организмин чыңдоо, оюндарды, дене көнүгүүлөрүн, ошондой эле оорулардын алдын алуу боюнча иш-чараларды өткөрүү;

- баланын акыл жөндөмүн, сүйлөөсүн, эркин, мүнөзүн өнүктүрүү. Балдарды көркөм тарбиялоону камсыздоо,ар түрдүү оюндарда жана живопись, конструкциялоо, аңгеме айтып берүү, окуу, музыка, ырдоо сабактары, экскурсия жана сейилдөө аркылуу табият жана адамдар менен түздөн-түз байланыштыруу жолу менен балдарды курчап турган чөйрө менен тааныштыруу; 

- мамлекеттик жана чет тилдердиокутуу, музыка, бий үйрөтүү, эстетикалык жана көркөм тарбиялоо; 

- балдарды өзүн кароого үйрөтүү, өздүк гигиена эрежелерин жана көндүмдөрүн аткарууда өзүн-өзү көзөмөлдөөнү өнүктүрүү;

- толук кандуу тамактанууну камсыздоо;

- балдарды тартипке үйрөтүү, аларда уюшкандыкты, өздөрүн балдардын жана чондордун арасында алып жүрүүгө, улууларды урматтоого, ата-энесин сүйүүгө тарбиялоо;

- балдарды аларга түшүнүктүү боло тургандай кылып, жаратылыш байлыгын, элдик чыгармачылыкты, өлкө турмушунун урунттуу окуяларын колдонуу менен Мекенди, элин сүйүүгө, эрдикке жана каармандыкка тарбиялоо;

- балдардын эмоционалдык бакубаттуулугун камсыздоо менен алардын психикалык саламаттыгын коргоого шарттарды түзүү, жалпы тарбиялоо процессинин гумандуулугун жана баланын жеке абалына, муктаждыктарына жана кызыкчылыктарына багытталган программанын аткарылышын камсыздоо менен ар бир баланын жөндөмүн натыйжалуу өнүктүрүү;

- окутуунун интенсивдүү методдорун иштеп чыгуу жана киргизүү;

- эстетикалык тарбиялоо, көркөм чыгармачылык, тарбиялануучулардын директивалык колдонмо искусствосу маселелери боюнча ар түрдүү көргөзмөлөрдү, фестивалдарды, концерттерди, спектаклдарды, конференцияларды өткөрүү.

15. МББМКыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат:

- балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузуу;

- мамстандартты аткарбоо;

- ченемдик укуктук актыларда аныкталган функцияларды аткарбоо;

- билим берүү программаларын ишке ашыруунун көлөмүн жана сапатынкамсыз кылбоо;

- тарбиялоо-билим берүү процессин уюштуруунун колдонулган формалары, ыкмалары жана каражаттары балдардын жаш, психикалык жана физиологиялык өзгөчөлүктөрүнө, шыгына, жөндөмүнө, кызыкчылыктарына жана муктаждыктарына ылайык келбегендиги;

- балдар жана жумушчуларМББМде жүргөн учурдаалардын өмүрү жана саламаттыгы.

16. МББМдин милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- мамстандарттын талаптарынамектепке чейинки билим берүүнүн сапатынын ылайык келүүсүн камсыздоо;

- балдардын мекепке чейинки билим алуу керектөөсүн канааттандыруу;

- санитардык-гигиеналык талаптарга ылайык балдарды окутуу, тарбиялоо жана өстүрүү үчүн коопсуз шарттарды түзүү жана ушул талаптарды сактоо;

- балдардын гигиеналык көндүмдөрүн, дени сак жашоо образынын негиздеринкоопсуз жүрүм-турум ченемдерин түзүү; 

- балдардын ден соолугун чыңдоого жана коргоого колдоо көрсөтүү;

- балдарга кам көрүү;

- балдардын жашына жана тамактануунун физиологиялык ченемдерине ыйлайык тамактануусун камсыздоо;

- ата-энеси (мыйзамдуу өкүлдөрү) менен өз ара аракеттенүү;

- ата-энелер арасында мектепке чейинки курактагы балдардын өсүү өзгөчөлүктөрү жөнүндө психологиялык-педагогикалыкбилимдерди жайылтуу;

- мектепке чейинки билим берүүнүн мамстандарттарына ылайык мектепке чейинки билим берүү уюмдарында балдардын топторун комплекттөө;

- финансылык дисциплинаны сактоо, материалдык-техникалык базаны сактоо.

17. МББМдин ишмердигине жана жыйынтыктарына мониторинг кылуу жана көзөмөлдөөмамстандартменен аныкталат.

 

4. МББМдин ишмердигин башкаруу тартиби

 

18. МББМди башкаруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык демократиялык, ачык айкын, профессионалдык принциптердежүзөгө ашырылат.

19. МББМди жалпы башкаруу Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары тарабынан жүзөгө ашырылат, ал КР Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасына отчет берет.

20. МББМди түздөн-түз башкаруунуМББМ директору жүзөгө ашырат, ал Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басарынын көрсөтүүсү боюнча Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын буйругу менен дайындалат.

21. МББМдин директору өзүнүн функционалдык милдеттеринин алкагында мекеменин ишмердиги үчүн жоопкерчилик тартат, тескемелерди чыгарат. Педагог кадрларды жана тейлөөчү персоналды тандайт, жумушка кабыл алат жана жайгаштырат, Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык МББМ жумушчуларын иштен бошотот, тартип жазасын берет жана сыйлайт.

Уставга ылайык штаттык ырааттамаларды түзөт, ар бир баланын ата-энеси менен келишимдерди, тарбиялануучулардын контингентин, билим берүү програмаларын ишке ашыруу боюнча шарттарды түзөт, балдардын жашына, жеке өзгөчөлүктөрүнө ылайык аларды кабыл алууну жанатопторду комплекттөөнү жүзөгө ашырат, тарбиялануучулар, коомдук уюмдар жана башка билим берүү уюмдары менен уюмдун ишмердигинин маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырат. 

22. МББМ директору төмөнкүлөргө милдеттүү:

- балдар үчүн керектүү санитардык-гигиеналык шарттарды түзүүгө;

- тарбиялоо жана педагогикалык ишти жогорку кесиптик деңгээлде жүргүзүүгө;

- КР мыйзамдарына ылайык, ата-энелердин арыздары боюнча ыктыярдуу негизде кошумча кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууга.

23. МББМ директору төмөнкүлөргө укуктуу:

- балдардын каалоосун, үй-бүлөнүн муктаждыгын, улуттук-маданий салттардын өзгөчөлүгүн, кыргыздардын ж.б. элдердин салттарын эске алуу менен өз ишмердигинин программасын иштеп чыгууга;

- КР колдонуудагы мыйзамдарына ылайык ата-эне келишимдерин түзүүгө;

- КР мыйзамдарына каршы келбеген кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрүн көрсөтүүгө;

- бала бакчанын персоналынын милдеттерин иштеп чыгууга жана бекитүүгө. 

24. МББМ директору МББМ кеңешин жалпы жетектейт, мыйзамдардын ченемдерине ылайык кошуча акылардын, үстөк акылардын, сый акылардын жана башка төлөмдөрдүн өлчөмдөрүн аныктайт. МББМ Уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө жогору турган жетекчиликке өтүнүч берет. 

25. МББМ жалпы жыйналышы айына бир жолу чогулат. 

Жалпы жыйналыштын курамына чечүүчү добуш укугу менен бала бакчанын кызматкерлери кире алат. Жалпы жыйналышты өткөрүү үчүн ачык добуш берүү менен анын төрагасы жана катчысы шайланат. 

26. МББМ билим берүү процессинин катышуучулары болуп тарбиялануучулар, мекеменин педагог кызматчылары, тарбиялануучулардын ата-энелери эсептелет. 

27. МББМ педагогикалык жумушуна кызматы жана алган адистиги боюнча квалификациялык мүнөздөмөлөрдүн талаптарына ылайык келген жана билими жөнүндө документтер менен тастыкталганкеректүү кесиптик-педагогикалык квалификацияга ээ жарандар кабыл алынат.

28. Педагогикалык ишмердикке соттолгон жана медициналык каршы көрсөткүчтөрү бар адамдар алынбайт, анын тизмеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

29. МББМ кызматчыларынын квалификациясын жогорулатуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык милдеттүү түрдө жүргүзүлөт. 

30. Педагог төмөнкүлөргө укуктуу:

- педагогдордун кеңешинин ишине катышууга;

- МББМ педагогдор кеңешинин төрагасын шайлоого жана төрагасы болуп шайланууга;

- билим берүү программаларын (анын ичинде автордук), окутуу жана тарбиялоо методикасын, окуу куралдарын жана материалдарын тандоого, иштеп чыгууга жана колдонууга;

- өзүнүн кесиптик кадыр-баркын жана ар намысын коргоого;

- милдеттерин аткаруу, квалификациясын жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу үчүн керектүү шарттарды түзүүнү администрациядан талап кылууга.  

31. Педагог төмөнкүлөргө милдеттүү:

- МББМ кызматтык нускамаларынын жана ички күн тартибинин эрежелерин сактоого;

- балдардын өмүрүн жана саламаттыгын коргоого;

- физикалык жана психологиялык күч колдонуунун бардык түрлөрүнөн балдарды коргоого, баланы окутуу жана тарбиялоо маселелери боюнча үй-бүлө менен кызматташууга;

- кесиптик билимин колдонууга жана аны өркүндөтүүнүн үстүндө дайыма иштөөгө;

- педагогикалык этиканын ченемдерин сактоого;

- педагогикалык процессти сапаттуу жүргүзүүгө.

32. МББМ кызматчысы төмөнкүлөргө милдеттүү:

- балдардын коопсуздугуна кам көрүүгө;

- тартипти сактоого, ак ниети менен иштөөгө.

МББМ кызматчылары төмөнкүлөргө укуктуу:

- окутуу-тарбиялоо процессине катышууга;

- өндүрүштүк кеңешмелерге катышууга;

- МББМ ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- педагогдорго окутуу-тарбиялоо ишин уюштурууга жана өткөрүүгө жардам берүүгө;

- окутуу-тарбиялоо процессинин окуу куралдарын жана жабдууларын жасоого жардам берүүгө;

- эртең менен коюлуучу оюндарга, көңүл ачууларга жана башка иш-чараларга катышууга.

33. Тарбиялануучуларга төмөнкү укуктар белгиленет:

- баланын өмүрүн жана саламаттыгын коргоого кепилдик берилет;

- физикалык жана психологиялык күч колдонуудан коргоо;

- анын кадыр-баркын коргоо;

- эмоционалдык-инсандык баарлашуу муктаждыктарын канааттандыруу;

- анын жаш курагына жана өсүүсүнүн жекече өзгөчөлүктөрүнө жараша физиологиялык муктаждыктарын канааттандыруу (тамактануу, уктоо, эс алуу ж.б.), анын чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүү;

- мамстандартка ылайык билим берүү;

- кошумча билим жана медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү алуу.

34. Ата-энелер төмөнкү укуктарга ээ:

- баланын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо;

- кеңешме добуш берүү укугу менен педагогдор кеңешининишине катышуу;

- МББМ директорунун жана балдар менен иштөө боюнча педагогдордун отчетторун угуу;

- МББМ менен келишимди мөөнөтүнөн эрте бузууга.

Ата-энелер төмөнкүлөргө милдеттүү:

- МББМ Уставынын талаптарын аткарууга;

- МББМ менен баланын ата-энесинин ортосундагы келишимдин шарттарын сактоого;

- МББМ уставдык тапшырмаларын ишке ашырууга колунан келген жардамды берүүгө;

- МББМ баланы камсыздоо үчүн белгиленген өлчөмдөгү төлөмдү ар бир айдын 10 нан кеч эмес төлөөгө, бала ооруп калган учурда бакчага барган күндөр үчүн гана төлөм төлөнөт;

- бакчага баланын келбей тургандыгы тууралуу МББМ өз убагында билдирүүгө.

35. МББМ башкаруунун коллегиялык туруктуу иштеген органы болуп,педагогикалык кеңеш эсептелет. Ал МББМ педагогикалык ишмердигин башкарат. Педагогикалык кеңеш комиссиянын төрагасынан жана мүчөлөрүнөн турат. 

36. Педагогикалык кеңештин төрагасы педагогдордун жыйналышында кыйла тажрыйбалуу педагогдордун ичинен жыл сайын окуу жылынын башында шайланат (1-сентябрга педагогикалык кеңештин курамы аныкталат жана педагогикалык кеңештин төрагасы шайланат). 

37. Педагогикалык кеңештин төрагасы: педагогикалык кеңештин ишмердигин уюштурат, педагогикалык кеңештин мүчөлөрүнө алдыдагы тапшырмалар тууралуу үч күн мурда маалымат берет, педагогикалык кеңештин мүчөлөрүн каттайт, педагогикалык кеңештин отурумунун күн тартибин аныктайт, педагогикалык кеңештин чечимдеринин аткарылышын контролдойт. 

38. Педагогикалык кеңештин функциялары:

- МББМ билим берүү ишмердигинин багыттарын аныктоо;

- МББМ колдонуу үчүн билим берүү программасын тандоо жана бекитүү;

- билим берүү процессинин формалары, ыкмалары боюнча маселелерди, камсыздоо маселелерин кароо, МББМ билим берүү ишмердигин пландоо;

- квалификацияны жогорулатуу маселелерин кароо;

- кошумча кызмат көрсөтүү маселелерин кароо;

- директордун отчетторун угуу.

39. Педагогикалык кеңештин жыйналышына анын курамынын жарымынан кем эмеси катышса, чечим кабыл алууга укуктуу болот,педагогикалык кеңештин чечими катышкандардын жарымынан көбү добуш бергенде кабыл алынды деп эсептелет.

40. МБББ Ата-энелер комитети түзүлүшү мүмкүн.

41. Ата-энелер комитети МББМ менен ата-энелердин туруктуу жана системалуу байланышын камсыздоо максатында түзүлөт.

42. Ата-энелер комитети өкүлчүлүктүү орган катары МББМ ишине жардам берип, бардык ата-энелердин мыйзамдуу талаптарды аткаруусун уюштурат жана балдардын жашоо-тиричилигине шарттарды тзүүгө катышат.

43. Ата-энелер комитети төмөнкүлөргө укуктуу:

- МББМ ишин уюштуруу боюнча сунуштардын директорго киргизүүгө;

- балдардын тамак-ашынынсапатын системалуу контролдоого;

- МББМ абалы жана келечеги тууралуу директордун отчетун угууга;

- балдарды үй-бүлөлүк тарбиялоо менен байланышкан маселелерди чечүүгө;

- билим берүү программасы менен каралган эртең менен коюлуучу оюндарды,маданий-көңүл ачуу иш-чараларын уюштурууга жана өткөрүүгө катышууга;

- МББМ педагогикалык жана өндүрүштүк кеңешмелерине катышууга.

44. Ата-энелер комитети төмөнкүлөргө милдеттүү:

- жалпы ата-энелер жайналышынын алдында отчет берет (жылына 2 жолудан кем эмес);

- балдар менен иштөөнү уюштурууга катышууга;

- МББМ материалдык жана техникалык базасын чындоого катышууга;

- тарбиялануучулардын үй-бүлөлөрү менен педагогдордун ортосунда мамиле түзүүгө;

- МББМ директору менен өз чечимдерин макулдашууга.

4. Тарбиялоо-билим берүү процессин уюштуруу

45. МББМгеКоргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин Бишкек гарнизонунун аймагында жайгашканкошуундарынын, бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин аскер кызматчыларынын, жумушчу жана кызматчыларынын, ошондой эле аталган ведомствонун ардагерлеринин 2 жаштан 7 жашка чейинки балдары кабыл алынат.

46. МББМде алты топ бар. Топтордун толтурулушу төмөнкүдөй жүргүзүлөт: 

- биринчи кенже топ 2 жаштан 3 жашка чейин–25 бала;

- экинчи кенже топ 3 жаштан 4 жашка чейин – 30 бала;

- орто топ 4 жаштан 5 жашка чейин – 30 бала;

- биринчи улук топ 5 жаштан 6 жашка чейин  30 бала;

- экинчи улук топ 5 жаштан 6 жашка чейин – 30 бала;

- даярдоо тобу 6 жаштан 7 жашка чейин – 30 бала.

Эскертүү:Топтордун толгондугун аныктоодо мамстандартты жетекчиликке алуу керек ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 23.10.2012 № 742 токтому).

47. Топторду комплекттөө тартибин бала бакчанын директору аныктайт. Балдарды жашына ылайык топторго которуу жыл сайын
1-августтан 1-сентябрга чейин жүргүзүлөт.

48. МББМге балдарды алуу төмөнкү документтердин негизинде жүргүзүлөт:

- ата-эненин арызы (билдирмеси);

- баланын ата-энесинин иштеген жеринен маалым кат;

- медициналык документтер (0,26-форма. 0,63-форма);

- баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү;

- ата-энесинин никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;

- өздүк күбөлүгүнүн көчүрмөсү (ата-энесинин паспорту).

49. Мекеме менен баланын ата-энесинин ортосунда келишим түзүлгөндөн кийин бала МББМге киргизилет. Келишимде баланыбала бакчага кабыл алуу, камсыздоо жана чыгаруу тартиби, ошондой эле тараптардын укуктары жана милдеттери аныкталат.

50. МББМден баланы чыгаруу төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- ата-энесинин арызынын негизинде;

- медициналык көрсөтмөлөр боюнча;

-баланы камсыздоо үчүн ата-энеси өз убагында акы төлөбөсө, акы төлөөнүн белгиленген мөөнөтүн 2 жумадан ашык кечиктирсе;

- бала себепсиз 2 жумадан ашык келбеген учурда;

- МББМ менен ата-эненин ортосундагы келишимдин шарттары аткарылбаганда.

МББМден баланы чыгаруу жөнүндө чечимдидиректордун көрсөтүүсү боюнча Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары кабыл алат, бул тууралуу ата-энелер 2 күндүн ичинде кабардар болуусу керек.

МББМде баланын орду төмөнкү учурда сакталат:

- карантин болгондо;

- ата-энесинин эмгек өргүүсүнүн узактыгы 60 күндү түзсө.

51. Балдардын МББМде болууубактысы эртең мененки саат 7.00 дон кечки 19.00 го чейин 12 саат болуп белгиленген.

Эс алуу күндөрү: ишемби, жекшемби.

52. МББМге төмөнкү медициналык персонал бекитилет:

- педиатрдарыгери;

- медициналык айым.

53. МББМдин кызматчылары жылына 1 жолу медициналык кароодон өтүшөт.

54. МББМде тамактанууну МББМдин директору уюштурат. Тамак- ашты сатып алууну Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин сатып алуулар бөлүмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тендер аркылуу жүргүзөт. МББМдебалдардын жашына жана бакчада жүргөн убагына жараша ченемдик укуктук актылар менен белгиленгенченемдер боюнча 3 маал тамактануу камсыздалат.

МББМдебалдардын тамактануусу директор бекиткен,педиатр дарыгери менен макулдашылган пландалган менюга жараша жүргүзүлөт.

Тамак-аштын сапатын, түрдүүлүгүн, витаминделишин, кулинардык иштелип чыгышын, тамактын чыгуусун, тамак даярдоочу жайдын санитардык абалын, азыктардын туура сакталышын, азыктарды туура иштетүү мөөнөтүнүн сакталышын контролдоо МББМдин медициналык персоналына жүктөлөт.

5. Билим берүү процессинин мазмуну

55. МББМде окутуу орус тилдеринде жүргүзүлөт.

56. МББМ Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары менен белгиленген чекте тарбиялоо жана окутуу формаларын, каражаттарын жана методдорун өз алдынча тандайт.

57. Окутуунун мазмуну Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен мамстандартка ылайык аныкталат.

58. Билим берүү программасы балдардын жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша жүргүзүлөт.

59. МББМ уставдык тапшырмаларга ылайык, ата-энелердин каалоосу менен хореография боюнча кошумча акы төлөнүүчүкызматтарды көрсөтөт.

60. МББМде сабактардын убагында балдарга мамстандартка ылайыкоордуктун максималдуу көлөмү белгиленет. 

Биринчи кенже топтогу сабактардын узундугу 10-12 минут, экинчи кенже топко 12-15 минут, ортоңку топко 15-20 минут, жогорку топко 20-25 минут, даярдоо тобуна 25-35 минут. Сабактардынортосунда дене-тарбия минутасы өткөрүлөт. Сабактардын ортосундагы танапис 10 минуттан кем эмес болуш керек.

Билим берүү сабактарынын негизги планы:

 

 

Предметтердин аталыгы

Биринчи кенже топ (2-3 жаш)

Экинчи кенже топ (3-4 жаш)

Орто топ

(4-5 жаш)

Улук топ

(5-6 жаш)

Даярдоо тобу

(6-7 жаш)

1.

Көркөм адабият

1

1

1

1

1

2.

Курчап турган дүйнө менен таанышуу жана сүйлөө речин өнүктүрүү

1

1

1

1

1

3.

Сүйлөө речин өнүктүрүү

1

1

1

1

1

4.

Кыргыз тили

-

-

1

2

2

5.

Элементардык математикалыккөрсөтүүлөрдү түзүү (ЭМКТ)

-

1

1

1

2

6.

Сабаттуулукка окутуу

-

-

-

1

2

7.

Аппликация 

1*

1*

1*

1*

1*

8.

Сүрөт тартуу

1

1

1

1

1

9.

Пластилин менен иштөө

1*

1*

1*

1*

1*

10.

Конструкциялоо

-

1

1

1

1

11.

Музыкалык сабак

2

2

2

2

2

12.

Дене тарбия сабагы

2

2

3

3

3

13.

Сенсордуктарбиялоо боюнча дидиктикалык оюндар

3

-

-

-

-

14.

Бардык сабактар

12

12

13

15

17

 

6. Финансы-чарба ишмердигин уюштуруу. 

Эсепке алуу жана отчеттуулук

61. МББМдин финансы-чарба ишмердигин уюштуруу жана башкаруу директорго жүктөлөт.

62. МББМди каржылоо булагы болуп республикалык бюджет жана Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин сметасы боюнча чыгарылган атайын каражаттар эсептелет.

63. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин сметасы боюнча каражаттар МББМгекамсыздоочу финансы органынан келип түшөт. Ал КыргызРеспубликасынын Коргоо иштери боюнча комитетинин сметасы боюнча киреше жана чыгаша квалификациясына ылайык максаттуу дайындалышы боюнча чыгымдалат.

64. Бала бакчанын атайын каражаттары болуп, төмөнкүлөрдөн келип түшкөн каражаттар эсептелет:

- мыйзамдарга каршы келбеген акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүдөн;

- эсептен чыгаруу актыларына ылайык эсептен чыгарылган мүлктү сатуудан; 

-демөөрчүлүк жардамдын каражаттары;  

- ата-эненин кошумча төлөмү;

- атайын программадан МББМге келип түшкөн каражаттар;

- максаттуу программалар боюнча мектепке чейинки билим берүү уюмдарына бөлүнгөн каражаттар.

65. Бала бакчанын атайын каражаттары:

- окуу-тарбиялоо процесстерин уюштурууга;

- жабдууларды жана ар кандай материалдарды сатыпалууга, ошондой эле маданий эс алууну уюштурууга;

- социалдык өнүктүрүүгө;

- балдардын тамагына;

- Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин жетектөөчү документтери менен каралган башка чыгымдарга жумшалат.

66. Бала бакчадагы бухгалтердик эсеп Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. МББМ бухгалтердик мезгилдүү жана жылдык отчетторун түзүп, Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин камсыздоочубашкаруу органына белгиленген тартипте берет. Бухгалтердик отчетторго МББМдин директору жана бухгалтери кол коёт.

7. МББМ ишмердиги үчүнжоопкерчилигижанатекшерүү

67. Материалдык жабдуулар менен камсыздоо жана алардын абалын текшерүү МББМдин жетекчилигине жүктөлөт.

68. Медикамент жана медициналык жабдуулар менен камсыздоо Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетининин аскердик-медициналык органына жүктөлөт.

69. МББМдин камсыздоонун бардык түрлөрү боюнча ишмердигин уюштуруу жана жүргүзүү үчүн жоопкерчилик жана жетектөө Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекттик комитетинин тийиштүүбашкаруу органдарына жүктөлөт.

8. МББМдин ишмердигинтоктотуу

70. МББМди ишмердигижоюу же кайра уюштуруу (кошулуу, бөлүнүү, кайра өзгөртүп түзүү) болгондо уюштуруучунун же соттун чечими менен токтотулат.

71. КыргызРеспубликасынын мыйзамдары менен каралган тартипте жоюу комиссиясы тарабынан жоюлат.

72. МББМдин ишмердик процессиндеги документтери, “Кыргыз Республикасынын улуттук архивдук фонду жөнүндө” Кыргыз РеспубликасынынМыйзамына ылайык архивде сакталат.

 

Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча 

мамлекеттик комитетинин “Мурас” мектепке чейинки 

билим берүү мекемесинин директору

КК кызматчысы                                                                         Ж. Сатаргулова