“Бишкек аскердик көмөкчү чарбасы” МИ тууралуу

Башкы бетке өтүү

ТАРЫХЫЙ МААЛЫМАТ

 

“Бишкек аскердик көмөкчү чарбасы” МИ

 

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин “Бишкек аскердик көмөкчү чарбасы” мамлекеттик ишканасы (мындан ары- АКЧ МИ) КР Коргоо министринин 1996-жылдын 28-августундагы №125 “Кыргыз Респубикасынын Коргоо министрлигинин аскердик кѳмѳкчү чарбасын уюштуруу тууралуу” буйругуна ылайык түзүлгѳн.

2017-жылга чейин  “БАКЧ” ѳз ишин КР КМ 1997-жылдын               28-майындагы  №911 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Аскердик кѳмѳкчү чарбасы жѳнүндѳ жобонун негизинде  жүзѳгѳ ашырган.

Кыргыз Респубикасынын Ѳкмѳтүнүн 2017-жылдын 26-январындагы №48 токтому менен  БАКЧ  Уставы бекитилген.

 “Бишкек аскердик көмөкчү чарбасы” мамлекеттик ишканасы  Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн муктаждыктарын жана керектөөлөрүн камсыздоо максатында түзүлгөн.

 Ишкананын уюштуруучусу болуп Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү эсептелет.

Ишкананы жалпы жетектѳѳнү жана ишин координациялоону Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети ишке ашырат.

Ишкана “Мамлекеттик ишкана” уюштуруу-укуктук формасында түзүлгөн, оперативдүү башкаруу укугуна негизделген юридикалык жак болуп эсептелет жана ѳзүнүн ишин толук чарбалык эсептин негизинде  жүзөгө ашырат. 

Ишкана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жана Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин аскер бѳлүктѳрүнѳ жана мекемелерине айыл чарба жана мал чарбачылык продукцияларын жеткирүүнүн жылдык пландарын, келишимдерин, заказдарын ѳз убагында жана үзгүлтүксүз аткаруу максатында ишти жүзѳгѳ ашырат.

Ишкана иштин тѳмѳнкүдѳй түрлѳрүн аткарат:

- айыл чарба продукцияларын ѳндүрүү, аны кайра иштетүү;

- малды, канаттууларды, балык ѳстүрүү жана аларды Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жана Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин аскер бѳлүктѳрүнѳ пландуу керектѳѳлѳргѳ жана чекене сооданын ишканаларына сатуу;

- мунай продуктыларын сактоо, ташуу жана сатуу;

- Кыргыз Республикасынын аймактарында соода тармактарын ачуу;

- жүк ташуу боюнча автомобилдик кызмат кѳрсѳтүүлѳр;

- коомдук тамактануу чѳйрѳсүндѳ кызмат кѳрсѳтүүлѳр.

Аскердик кѳмѳкчү чарбанын негизги милдеттери болуп тѳмѳнкүлѳр эсептелет:

- айыл чарба продукцияларын ѳндүрүү, кайра иштетүү жана сатуу;

- жерди сарамжалдуу пайдалануу жана жер кыртышынын асылдуулугун жогорулатуу;

- транспорттук-логистикалык борбордун иштеши;

- чарба жайгашкан жерде, аймактын социалдык чѳйрѳсүнүн объекттерин ѳнүктүрүүгѳ эмгек жана акча каражаттары менен катышуу;

- ишкананын балансында катталган активдерди натыйжалуу пайдалануу боюнча ишмердикти уюштуруу.

Ишканадагы штаттын саны 8 киши.

 

 

         “КР КИМК БАКЧ” МИ                                  

директору                                                          К.К. Доногоев

 

 

ФОТО «Бишкек аскердик көмөкчү чарбасы"» МИ